Ordinær generalforsamling i Ballum Jagtforening 2011

På den ordinære generalforsamling 2. marts kl. 19 på Hotel Ballumhus Kro var der fremmødt 21 personer. Deltagerantallet har tidligere været større, men de deltagende bidrog til en god, livlig og saglig debat.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
3. Formands beretning
4. Regnskab ved kassereren
5. Godkendelse af punkt 3 og 4
6. Beretning fra flugtskydningsudvalget
7. Regnskab fra flugtskydningsudvalget
8. Godkendelse af punkt 6 og 7
9. Valg
På valg er: Kjeld Oksen (modtager genvalg) og Keen Simonsen
(modtager genvalg) såfremt indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring
af vedtægternes §3 falder, skal der foretages nyvalg i stedet for Keen
Simonsen.
10. Valg af suppleant for 2 år.
På valg er:
Kristian Kristensen (modtager genvalg)
11. Valg af revisor for 2 år.
På valg er:
Tage Simonsen (modtager genvalg)
12. Indkomne forslag
13. Pokaler
14. Hønsejagt og bukkejagt
15. Eventuelt

1. Svend Jensen blev valgt til ordstyrer
2. Hans Hansen og Orla Simonsen blev valgt som stemmetællere
3. Formand Kjeld Oksen berettede om det forgange år i Ballum Jagtforening, som udbyttemæssigt ikke har været så stort som tidligere- specielt hareren er i tilbagegang- der har ikke været nedlagt, så få harer i foreningen historie, udfordringerne omkring nationalparken og Natura 2000 mv.
4. Årets resultat blev et underskud på 9.083,15, som hovedsaligt skyldes manglende indtægter fra sidste klapjagt samt øgede landlejeudgifter.
5. Punkt 3 og 4 blev godkendt
6. Svend Jensen berettede om det forgange år i Ballum Flugtskydningsafdeling, hvor man har investeret i nye læskure, varmepumpe mv., der influerede meget på årets underskud.
7. Årets resultat blev et underskud på 40.409,20, som hovedsaligt skyldes store investeringen i 2010.
8. Punkt 6 og 7 blev godkendt
9. Kjeld Oksen og Keen Simonsen blev genvalgt
10. Kristian Kristensen blev genvalgt
11. Tage Simonsen blev genvalgt
12. Bestyrelsen havde 3 forslag, hvoraf de to omhandlede §3 i vedtægterne – bestyrelsen har mulighed for at udvide 5 års reglen med 1 år af gangen og der åbnes op for at lodsejere, A og B-medlemmer har mulighed for at indsætte en andejagtsmedlem. Tredje forslag var om forhøjelse af foreningskontingent med 100 kr.til 600 kr. Alle tre forslag blev vedtaget.
13. Michael Von Rønne blev årets jagtkonge, Tonny Lønne fik tildelt hundepokalen, Peter W. Gjelstrup fik tildelt HK Pokal og Michael Von Rønne fik pokalen for årets bedste nedlagte buk,
14. Der var ingen der meldt sig til hønsejagt, bukkejagten blev tildelt følgende: Svend Jensen – Kringlum/Ny Eng, Hans Hansen – Engen, Michael Von Rønne – Mæsken, Christian Bentin – Brinkark/Galgehøj og Tonny Lønne – Skoven.
15. Eventuelt
Der var en god, livlig og saglig debat om foreningens virke i fremtiden herunder mulighed for øget indtjening. Bestyrelsen har fået flere opgaver at arbejde videre med.
Formanden sluttede med at takke ordstyrer, Svend Jensen og referent, Anne Marie Kristensen.