Ordinær generalforsamling 2022

Der har tirsdag den 1. marts 2022 været afholdt ordinær generalforsamling på Klægager.

Der var fremmødt 23 personer.

Formand, Svend Erik Eichner bød velkommen og bad om 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer, Otto Nielsen og Viggo Hansen.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Godkendelse af punkt 3 og 4
 6. Beretning af flugtskydningsudvalget
 7. Regnskab fra flugtskydningsudvalget
 8. Godkendelse af punkt 6 og 7
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Hans Christian Eichner (modtager ikke genvalg)
  Kurt Hansen (modtager ikke genvalg)
  Keen Simonsen (modtager genvalg)
  Thorben Hansen (modtager genvalg)
 11. Valg af suppleanter:
  Christian Bentin (modtager genvalg)
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
  Revisor: Peder W. Gjelstrup (modtager genvalg)
  Der vælges ny revisorsuppleant
 13. Uddeling af pokaler
 14. Hønse- og bukkejagt
 15. Eventuelt

 

 1. Kim Jørgensen blev valgt til ordstyrer og Tonny Lønne som referent.
 2. Der blev valgt to stemmetællere.
 3. Formand, Svend Erik Eichner fremlagte bestyrelsens beretning for det forgange år.
 4. Kasserer, Keen Simonsen fremlage regnskabet for det forgange år. Resultatet udviste et underskud på Kr. 14.713,60.
 5. Beretning og regnskab blev godkendt.
 6. Flugtskydningsafdelingen beretning blev ikke fremlagt af formand, Svend Jensen. Svend gjorde fortalte, at Harry Kristensen, Mathias Andersen og Viggo Hansen, havde startet flugtskydningen i Ballum.
 7. Formand, Svend Jensen fremlagde regnskabet for flugtskydningsafdelingen. Resultatet blev et overskud på Kr. 3.056,21.
 8. Beretning og regnskab blev godkendt.
 9. Bestyrelsen havde to indkomne forslag, der blev gennemgået af Keen Simonsen.
 • Forslag fra bestyrelsen om udsættelse af valg: Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling om udsættelse af dagsordenens punkt 10, 11 og 12 vedr. valg til næstkommende generalforsamling i foråret 2022.
 • Forslag fra bestyrelsen om stigning af foreningskontingent: Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling om ændring af satsen for foreningskontingent fra 600 til 700 kr. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling om ændring af satsen for andejagtsmedlemmer fra 1.500 til 1.600 kr.
 • Forslag om ændring af §4: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller februar og indkaldes gennem opslag, pr. e-mail, og/eller på foreningens hjemmeside med mindst 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 1/3 del af medlemmerne begærer dette, eller når bestyrelsen finder det påkrævet, og indvarsling sker som ovenfor med angivelse af dagsorden.Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, uanset fremmødte deltagere.Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forgangne år, kassereren fremlægger det reviderede regnskab.Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af punkt 3 og 4
  6. Beretning fra flugtskydningsudvalget
  7. Regnskab fra flugtskydningsudvalget
  8. Godkendelse af punkt 6 og 7
  9. Indkomne forslag
  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  11. Valg af suppleanter
  12. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  13. Eventuelt
 • Forslag om ændring af §3:Enhver der er født eller fastboende i Ballum Sogn samt lodsejer kan være medlem af Ballum Jagtforening. Disse har status som A-medlemmer. Andejagt kan erhverves til takst 1.B-medlemskab:Lodsejere med et areal på minimum 5 ha kan indsætte et B-medlem. B-medlemmet kan erhverve ande-, bukke- og hønsejagt, såfremt lodsejeren afgiver dette til foreningen. Afgiver lodsejeren ikke andejagt, kan dette erhverves til takst 2.C-medlemskab:Alle lodsejere, der bidrager med arealer indenfor foreningens grænser, kan indsætte et C-medlem. Ligeledes kan der indsættes et ekstra C-medlem for hver påbegyndt 50 ha. C-medlemmet kan erhverve andejagt, såfremt lodsejeren afgiver dette til foreningen. Afgiver lodsejeren ikke andejagt, kan dette erhverves til takst 2.

  Ligeledes kan A-medlemmer indsætte et C-medlem.

  Lejet jagtareal med fulde rettigheder indenfor foreningens grænser, hvor jagtretten afgives til foreningen, åbner ligeledes mulighed for C-medlemskab.

  Bestyrelsen har mulighed for at optage op til henholdsvis 10 C- og D-medlemmer i foreningen.

  D-medlemskab:
  A-, B- og C-medlemmer samt lodsejere kan indsætte et medlem, der kan erhverve andejagt til takst 2.

  D-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

  B, C- og D-medlemmer må ikke udøve andejagt på de Ballum-Koldby Digelag lejede arealer.

  Udensogns kan optages som passive medlemmer.

  Anmodning om optagelse i foreningen sker til bestyrelsen, der er bemyndiget til straks at optage den pågældende, når beslutning om optagelse er enstemmigt. Er der uenighed i bestyrelsen, skal optagelsen forelægges på den førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.

  Medlemmer der beviseligt overtræder foreningens regler og gældende jagtlov udelukkes af foreningen, enten for stedse eller for et fastsat tidsrum, hvilket afgøres af bestyrelsen. Den udelukkede fra foreningen kan dog lade sagen behandle på generalforsamlingen.

  Genoptagelse i foreningen sker efter ovenstående regler om optagelse.

 • Forslag om ændring af §7: Kontingentet godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Alle medlemskontingenter betales forud en gang årligt og er gældende fra 1. januar til 31. december. Ingen må udøve jagt på foreningens arealer inden kontingentet er betalt. Såfremt et medlem ikke senest 31. december har betalt kontingentet, slettes vedkommende af foreningen og har ingen krav på foreningen.

Begge forslag blev vedtaget.

10. Niels Christian Thomsen og Martin Gjelstrup blev nyvalgt til bestyrelsen. Der var genvalgt til Thorben Hansen og Keen Simonsen. Svend Erik takkede Kurt Hansen og Hans Christian for deres tid i bestyrelsen.
11. Christian Bentin blev genvalg som suppleant
12. Peder W. Gjelstrup blev genvalgt som revisor og Stig Jensen blev valgt som revisorsuppleant.
13. Uddeling af pokaler
Pokalen for årets buk tildeltes Svend Jensen.
HK pokal tildeltes Keen Simonsen
Pokal for årets hundeføre tildeltes Tonny Lønne med Jack Russell terrieren, Freja.
Kragepokalen blev ikke uddelt.
14. Følgende personer fik tildelt bukkejagt
Peder W. Gjelstrup: Galgehøj og Brinkmark
Michael Von Rønne: Midt Enge og Ravnsjagt
Hans Hansen: Skoven
Tonny Lønne: Kjære og Dal
Kjeld Oksen: Kringlum og Ny Enge
Chresten Nielsen: Mærsk
Stige Jensen: Enge Nord

15. Under eventuelt gjorde Michael Von Rønne opmærksom på, at han gerne ville have telefonnumre på alle medlemmer for at kunne sende
SMS ud ifm. arrangementer etc.

Aftenen blev afsluttet med snitter.

På bestyrelses vegne et stort tillykke til alle prismodtagere og velkommen i bestyrelsen til Martin Gjelstrup og Niels Christian Thomsen.

Af Keen Simonsen