Privatlivspolitik

 

Foreningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger på alle vores medlemmer. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ballum Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:  Keen Simonsen
Adresse: Kildetoften 3, 6780  Skærbæk
CVR:   38106562
Telefonnr.:  3046 4101
E-mail:   kasserer@ballumjagtforening.dk
Website:  www.ballumjagtforening.dk
 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
 
Medlemsoplysninger
• Medlemsnummer
• Navn
• Køn
• Adresse
• Indmeldelsesdato
• Telefonnummer
• Fødselsdato
• E-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• Ingen
 
Oplysninger om frivillige
• Medlemsnummer
• Navn
• Køn
• Adresse
• Indmeldelsesdato
• Telefonnummer
• Fødselsdato
• E-mailadresse

 

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen:
• Instruktør status.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• CPR-nummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig som medlem eller fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem.
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke.

 

Formål med behandling af medlemsoplysninger
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• Opfyldelse af lovkrav
• Levering af ydelser du har bestilt.

 

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang.
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.
 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og dine kontaktoplysninger til andre deltager, så I f.eks. kan aftale samkørsel.

Der sker videregivelse af oplysninger om tillidsfolk i relevant omfang til Danmarks Jægerforbunds Administration.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som tillidsmand.
 
Medlemmer
Så snart vi modtager din udmeldelse af vores forening fra Danmarks Jægerforbund slettes du af vores medlemskartoteket.
 
Tillidsfolk
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som tillidsfolk til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Ballum Jagtforening den 25. maj 2018